Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit is de privacyverklaring van B.C. De Kantjils, gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119887. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle personen die in ons gegevensbestand opgenomen zijn en dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Alleen bestuur en belanghebbenden vanuit functie hebben toegang tot dit bestand.

Het doel hiervan is om het ledenbestand te beheren en met u te communiceren over verenigingsactiviteiten en financiën.

De ledenlijst wordt bijgehouden door het bestuur in een computerbestand dat niet vanuit internet bereikbaar is. Dit bestand is beveiligd met een versleuteling.

Ledenbestand van de vereniging

De ledenadministratie houdt een ledenlijst bij met onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Bankgegevens
 • Bondlidmaatschapsnummer

Uw persoonsgegevens worden door BC De Kantjils opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Tevens melden wij ieder lid van BC De Kantjils aan bij de Nederlandse Badmintonbond/Badminton Nederland zodat er een bondsnummer verkregen wordt dat noodzakelijk is voor het spelen van competitie of andere door NBB georganiseerde toernooien en activiteiten. Hoe dit geregeld is bij badminton Nederland kunt u lezen via deze link: https://www.badminton.nl/privacyverklaring
 •  

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
 •  

 • Publicatie van foto’s op social media met een duidelijke herkenbaarheid worden alleen geplaatst met toestemming van de persoon, bij jeugdleden zal toestemming aan de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gevraagd worden.
 •  

Klachten of vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar badminton@kantjils.nl.