De Vlinder gaat weer open!/ De Vlinder reopens!

English below

We mogen vanaf as donderdag 20 mei weer allemaal op onze gebruikelijke tijden spelen. Maar er zijn voorwaarden, maatregelen en bijzonderheden.

Voorwaarden:

1. Ten eerste moet het kabinet dit nog bekrachtigen. Als de IC’s en de ziekenhuis­opnamen niet voldoende zijn verminderd, gaat het nog even niet door.
In dat geval volgt een tweede ledenmail.

2. Het maximaal aantal spelers (geldt ook voor jeugd) is 30. Wie 18 jaar of ouder is moet een mondkapje dragen als hij/zij niet speelt.

3. Wie wil spelen moet dat vooraf melden, 24 uur van te voren.
Dus woensdagavond melden de senioren dat vóór 20:00. De (ouders van) de jeugd melden het op donderdag en maandag vóór 20:00. De eerste 30 aanmelders mogen spelen, de volgenden komen als eerste op de lijst voor de volgend week. Senioren die dinsdagavond willen trainen of spelen kunnen dat nog even doen, we overleggen tot welke datum dat kan. Ik heb Sjoerd gevraagd of hij nog training wil geven. Melden hoeft niet want we zijn nooit met meer dan 30.

4. Doe even voordat je je aanmeldt de coronacheck (zie bijlage).

Maatregelen:

1. De kleedkamers zijn op slot behalve nummers 14 en 11. Jeugd gaat naar binnen via kk 14 en weer naar buiten via kk 11. Ouders die komen brengen, mogen zelf niet naar binnen. Wie komt ophalen, doet dat aan de achterzijde!
Dit om kruisende stromen van groep 1 en groep 2 te voorkomen.
Om 19:30 precies is de wisseling. Probeer ook dan om niet door elkaar te lopen.

2. De kantine is dicht. De toiletten aan de Plaza zijn enige die open zijn.

Bijzonderheden:

1. In de maand mei zijn er geen trainingen in Vlinder 2 (blauwe zaal) alles wordt in Vlinder 1 (houten vloer) gedaan. Ingang via de gang langs de beheerdersruimte, uitgang via de deur naar de Plaza, in zaal 3.
Dit heeft niets met corona te maken, maar met de examens die het Pantarijn altijd in ons gebouw houdt.

2. Voorlopige mogen we even geen dubbels spelen. Trainen moet in tweetallen en met anderhalve meter tussen de tweetallen.

Melden en vragen:

Alle vragen en ook het aanmelden voor de speelavonden graag op: voorzitter.kantjils@kpnmail.nl

—————————————————

Starting this Thursday, May 20, we can all play at our usual times again. But there are requirements/conditions, measures and ther is a temporary exception.

Requirements:

1. Firstly, the cabinet has yet to ratify this. If the ICs and hospital admissions have not been reduced enough, it will not be possible. If that condition is not met, a second member email will follow.
But it’s looking good right now.

2. The maximum number of players (also applies to youth) is 30. Those who are 18 years or older must wear a mouth mask when not playing.

3. If you want to play, you must register at least 24 hours in advance.
So on Wednesday evening the seniors have to notify us before 20:00. The (parents of) youth register it on Thursday and/or Monday before 20:00 at the latest. The first 30 applicants can play, the next applicants will be the first on the list for the following week. Seniors who use to train and play on Tuesday evenings can still do so, we will later discuss until which date this is possible. I asked Sjoerd if he would like to give training (Answer: yes). There is no need to notify us because we are never more than 30. Before you register, please do the corona check (see appendix).

Measures:

1. Dressing rooms will be locked except for numbers 14 and 11. Youth is to enter by way of # 14 and to leave by # 11. Parents bringing their children are not allowed to enter the Vlinder. Those coming to pick up a child, please do so at the back! This is to prevent intersecting flows of group 1 and group 2. The change between groups takes place at exactly 19:30. Please try to keep the groups separate.

2. The canteen will be closed. The toilets in the Plaza are the only ones that will be open.

Temporary Exception:

1. In the month of May there are to no training sessions in Vlinder 2 (blue floor); everything will have to take place in Vlinder 1 (wooden floor).
Entrance is through the passage next to the administrators room, exit is through the door to the Plaza, in zaal 3. (This has nothing to do with corona, but with exams that the Pantarijn is currently holding in our building.)

2. For the time being people over 18 are not allowed to play doubles. Training for those over 18 must be done in pairs with 1.5 [m] distance between pairs.

Registration and questions:

Please send all questions and your registration for playing
to voorzitter.kantjils@kpnmail.nl