MINI-MAXI-MIX-toernooi!!

zondag 31 oktober
organiseert het bestuur een

Kantjildag     

In de ochtend:

2 toernooien:
1 voor de jeugd en
1 voor de volwassenen

Na de pauze:

De jeugdspeler die bovenaan is geëindigd speelt samen met de volwassene die onderaan is geëindigd: de nummer twee van de jeugd speelt met de met nummer voorlaatst van de volwassenen; enzovoorts tot en met de volwassene die bovenaan is geëindigd, die speelt met de jeugdspeler die onderaan is geëindigd.

Aan het einde:

prijs voor de beste jeugdspeler
prijs voor de beste volwassene
prijs voor het beste dubbel

Download hier het opgaveformulier.

Het seizoen 2021-2022 is begonnen

We mogen weer badmintonnen volgens ons gewone schema. Zie de pagina met de kalender en schema van de speelavonden zelf.

Hier zijn de begindatums:
– Jeugdtraining 31 augustus en 3 september
– Jongste jeugd 18:30 vlinder 2
– Gevorderde jeugd 19:30 vlinder 2
– Competitie- en recreantentraining 31 augustus 20:30 vlinder 2
– Vrij spelen en aspirantentraining 2 september 20:00 vlinder 1

Er is geen training in de schoolvakanties. Er is geen vrij spelen op 5 mei.

Senioren trainen wel op 19 oktober.
Er is iets nieuws: Kantjildag (31 oktober), dat is een combinatie-toernooi voor jong en oud.

Vrij spelen ook in de zomer

In plaats van zomerbadminton gaat deze zomer het normale vrij spelen op donderdag door (20:00 – 22:30, hal 1).

Dit is gratis ter compensatie van de gemiste uren in het seizoen. Dat geldt voor leden en voor aspiranten/nieuwe leden. Ook heeft het bestuur een paar omliggende verenigingen gevraagd om te komen spelen. Deze mensen betalen 5,-/avond.

Nieuwe maatregelen vanaf 5 juni

Senioren
Vanaf 5 juni, is alles weer (bijna) normaal. We mogen weer dubbelen, mondkapjes hoeven alleen op als je pauze hebt. Aanmelden hoeft niet meer, maar als je binnen bent, zet dan even je naam op een lijst.
De kleedkamers zijn open, maar probeer onderling afstand te houden. Als een kleedkamer te vol is, kan je op een bank gaan zitten in de Plaza.
Er is nog geen RC of zaalteam, dus we moeten allemaal eventjes sociaal zijn: zelf labelborden ophangen en neerzetten; zelf ALLE netten opzetten.
Er zijn of komen mensen die je niet kent, dat zijn aspiranten of nieuwe leden. Stel je even voor en speel met ze. Leg zo nodig uit hoe het labelsysteem werkt.
De contributieperiode die normaal eind juli stopt, gaat nu zonder overgang door in het zomerbadminton. Dat duurt tot eind augustus, maar loopt dan ook weer soepel door in het normale seizoen.
Na juli is er geen training.

Jeugd
Speelt net als vroeger in Vlinder 2, aanmelden is niet meer nodig. Jeugd stopt in juli.
We hebben een extra uur gehuurd, dus je kan doorspelen tot half tien.
Topjeugd kan doorgaan op de donderdagen, zie boven, en andere jeugd kan dat ook, maar maak dan wel een clubje, anders heb je misschien geen tegenstanders.

Vragen
Alle vragen aan: voorzitter.kantjils@kpnmail.nl

***ENGLISH***
Senior players
As of today, June 5, everything is (almost) normal again. We can play doubles again, mouth caps only need to be worn when you have a break. You don’t need to register anymore, but when you’re inside, please put your name on a
list.
The changing rooms are open, but try to keep some distance from each other. If a changing room is too full, you may wait on a bench in the Plaza. There are, or will be, people you don’t know, aspirants or new members. Just greet them,
tell them your name and play with them. If necessary, explain how the labeling system works.
The contribution period, which normally stops at the end of July, will now continue without a break into the summer. This will last until the end of August, and then will smoothly flow over into the normal season.
After July there will be no training.

Youth
Youth will play just like in the past, in Vlinder 2, registration is not necessary any more.
There is an extra hour, so play continues till 9:30 pm.
Youth playing/training ends in July. But top youth can continue on Thursdays (see above) and other youth can also continue on Thursdays, but please form a club, otherwise you may not have any opponents.

Questions
All questions to: voorzitter.kantjils@kpnmail.nl

De Vlinder gaat weer open!/ De Vlinder reopens!

English below

We mogen vanaf as donderdag 20 mei weer allemaal op onze gebruikelijke tijden spelen. Maar er zijn voorwaarden, maatregelen en bijzonderheden.

Voorwaarden:

1. Ten eerste moet het kabinet dit nog bekrachtigen. Als de IC’s en de ziekenhuis­opnamen niet voldoende zijn verminderd, gaat het nog even niet door.
In dat geval volgt een tweede ledenmail.

2. Het maximaal aantal spelers (geldt ook voor jeugd) is 30. Wie 18 jaar of ouder is moet een mondkapje dragen als hij/zij niet speelt.

3. Wie wil spelen moet dat vooraf melden, 24 uur van te voren.
Dus woensdagavond melden de senioren dat vóór 20:00. De (ouders van) de jeugd melden het op donderdag en maandag vóór 20:00. De eerste 30 aanmelders mogen spelen, de volgenden komen als eerste op de lijst voor de volgend week. Senioren die dinsdagavond willen trainen of spelen kunnen dat nog even doen, we overleggen tot welke datum dat kan. Ik heb Sjoerd gevraagd of hij nog training wil geven. Melden hoeft niet want we zijn nooit met meer dan 30.

4. Doe even voordat je je aanmeldt de coronacheck (zie bijlage).

Maatregelen:

1. De kleedkamers zijn op slot behalve nummers 14 en 11. Jeugd gaat naar binnen via kk 14 en weer naar buiten via kk 11. Ouders die komen brengen, mogen zelf niet naar binnen. Wie komt ophalen, doet dat aan de achterzijde!
Dit om kruisende stromen van groep 1 en groep 2 te voorkomen.
Om 19:30 precies is de wisseling. Probeer ook dan om niet door elkaar te lopen.

2. De kantine is dicht. De toiletten aan de Plaza zijn enige die open zijn.

Bijzonderheden:

1. In de maand mei zijn er geen trainingen in Vlinder 2 (blauwe zaal) alles wordt in Vlinder 1 (houten vloer) gedaan. Ingang via de gang langs de beheerdersruimte, uitgang via de deur naar de Plaza, in zaal 3.
Dit heeft niets met corona te maken, maar met de examens die het Pantarijn altijd in ons gebouw houdt.

2. Voorlopige mogen we even geen dubbels spelen. Trainen moet in tweetallen en met anderhalve meter tussen de tweetallen.

Melden en vragen:

Alle vragen en ook het aanmelden voor de speelavonden graag op: voorzitter.kantjils@kpnmail.nl

—————————————————

Starting this Thursday, May 20, we can all play at our usual times again. But there are requirements/conditions, measures and ther is a temporary exception.

Requirements:

1. Firstly, the cabinet has yet to ratify this. If the ICs and hospital admissions have not been reduced enough, it will not be possible. If that condition is not met, a second member email will follow.
But it’s looking good right now.

2. The maximum number of players (also applies to youth) is 30. Those who are 18 years or older must wear a mouth mask when not playing.

3. If you want to play, you must register at least 24 hours in advance.
So on Wednesday evening the seniors have to notify us before 20:00. The (parents of) youth register it on Thursday and/or Monday before 20:00 at the latest. The first 30 applicants can play, the next applicants will be the first on the list for the following week. Seniors who use to train and play on Tuesday evenings can still do so, we will later discuss until which date this is possible. I asked Sjoerd if he would like to give training (Answer: yes). There is no need to notify us because we are never more than 30. Before you register, please do the corona check (see appendix).

Measures:

1. Dressing rooms will be locked except for numbers 14 and 11. Youth is to enter by way of # 14 and to leave by # 11. Parents bringing their children are not allowed to enter the Vlinder. Those coming to pick up a child, please do so at the back! This is to prevent intersecting flows of group 1 and group 2. The change between groups takes place at exactly 19:30. Please try to keep the groups separate.

2. The canteen will be closed. The toilets in the Plaza are the only ones that will be open.

Temporary Exception:

1. In the month of May there are to no training sessions in Vlinder 2 (blue floor); everything will have to take place in Vlinder 1 (wooden floor).
Entrance is through the passage next to the administrators room, exit is through the door to the Plaza, in zaal 3. (This has nothing to do with corona, but with exams that the Pantarijn is currently holding in our building.)

2. For the time being people over 18 are not allowed to play doubles. Training for those over 18 must be done in pairs with 1.5 [m] distance between pairs.

Registration and questions:

Please send all questions and your registration for playing
to voorzitter.kantjils@kpnmail.nl